Privacy policy

Dit privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van IMMO van Wijk Makelaardij (te noemen IMMO van Wijk). Wij zijn als makelaardij dankbaar voor iedereen die interesse in onze organisatie heeft en met ons wil samenwerken aan de toekomst. Privacy van een ieder is natuurlijk een groot goed en wij zullen ons altijd maximaal inzetten om dit voor iedereen zo goed als mogelijk te faciliteren en dus te respecteren. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij dit document continu blijven herzien en aanpassen.

IMMO van Wijk levert makelaarsdiensten in de breedste zin des woords. Om onze organisatie en onze diensten volledig en compleet te laten functioneren verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, mogelijke klanten ofwel prospects, medewerkers en leveranciers. Hieronder staat een lijst met gegevens die wij, afhankelijk van de relatie, afgenomen diensten of werk wat wij voor een klant hebben of gaan uitvoeren verwerken:

1. Persoonsgegevens
Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten iemand kiest te gebruiken, dan wel af te nemen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • Curriculum Vitae en/of motivatiebrief
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Informatie uit velden vanuit ons contactformulier
 • Inloggegevens / accountgegevens
 • Technische meetgegevens van apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat IMMO van Wijk:

 • Op heldere en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door IMMO van Wijk worden verwerkt

2. Verstrekking aan derden
Wij geven de door een relatie van IMMO van Wijk verstrekte gegevens slechts door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door en voor de relatie bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de plaatsing van woningen op het internet en sturen wij koopovereenkomsten door naar notarissen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit privacy beleid komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van IMMO van Wijk.

3. Gegevens van personen via informatieverzoeken
Indien iemand een bezoek brengt aan onze website, ons belt of ons e-mailt kunnen daarbij persoonsgegevens van die persoon worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Informatie uit velden vanuit ons contactformulier
 • Inloggegevens / accountgegevens
 • Technische meetgegevens van apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies

3.1 Doeleinden
IMMO van Wijk verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het kunnen beantwoorden van vragen
 2. Het kunnen verwerken van opmerkingen
 3. Het toesturen van gevraagde informatie

3.2 Grondslag
Indien een persoon ons een vraag stelt of bepaalde informatie wil heeft IMMO van Wijk een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van het verzoek.

3.3 Bewaartermijn
IMMO van Wijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

4. Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan IMMO van Wijk
Indien IMMO van Wijk een zakelijke relatie aangaat met een leverancier worden daarbij persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Contactpersoon
 • Functie
 • IBAN nummer
 • Geslacht

4.1 Doeleinden
IMMO van Wijk verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van facturen
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van IMMO van Wijk

4.2 Grondslag
IMMO van Wijk verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.

4.3 Bewaartermijn
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze leveranciers.

5.1 Beveiliging
Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. IMMO van Wijk treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor een ieders privacy zoveel mogelijk te beperken.

5.2 Inzage en wijzigen van uw gegevens
Om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen kunt u contact opnemen met onze directie: info@immovanwijk.nl. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 0344 63 33 33. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

6 Verantwoordelijkheden opdrachtgever
IMMO van Wijk verzameld gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen.

7 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonsgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 0344 63 33 33.
Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 november 2018.

Kom gerust eens langs op ons kantoor!